Algemene voorwaarden / spelregels

NK Voetbalquiz spelvoorwaarden
1.     Algemeen

1.1       Deze spelvoorwaarden van Southfields B.V. (hierna: “Southfields”), Danzigerkade 13G, 1013 AP Amsterdam, zijn van toepassing op alle georganiseerde winacties (hierna: “Quiz”) die door Southfields, eventueel in samenwerking met derden worden georganiseerd.

1.2       Ten aanzien van promotionele kansspelen is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing die op 1 januari 2006 in werking is getreden. Southfields verklaart te allen tijde te zullen handelen conform het bepaalde in de Gedragscode.

1.3       Deelname aan een door Southfields georganiseerde Quiz houdt acceptatie van de spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze spelvoorwaarden zal in overweging worden genomen.

1.4    Per Quiz zal Southfields op de betreffende website vermelden op welke wijze en in welke periode aan de Quiz kan worden deelgenomen, welke prijzen er gewonnen kunnen worden en of aanvullende voorwaarden voor deelname aan de Quiz gelden.

1.5       De Quiz ‘NK Voetbal Quiz 2015’ vindt plaats op 29 december 2017. Southfields behoudt zich het recht voor om de Quiz zonder opgaaf van redenen dan wel wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de (winnende) deelnemer(s).

1.6    De kosten per deelname aan de Quiz bedragen maximaal de bij de Quiz vermelde kosten.

2.     Deelname en deelnemers

2.1     Deelname staat open voor een iedere natuurlijke persoon, zulks met uitsluiting van werknemers van Southfields en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Southfields samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende Quiz en uit te keren prijzen.

2.2       Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van een deelnameformulier, eigenhandig te verrichten.

2.3       Deelnemers onder de 16 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende Quiz.

2.4       Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan Southfields ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.

2.5       Southfields heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

2.6       Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een Quiz. Southfields behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

2.7       Southfields heeft het recht om een deelnemer van een Quiz uit te sluiten of niet over te gaan tot het uitkeren van een prijs indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt, of fraude pleegt of probeert te plegen, of op enige andere wijze op niet-toelaatbare wijze invloed uitoefent of probeert uit te oefen op (deelname aan of de uitkomst van) de Quiz.

2.8       Southfields kan in geen enkel geval aansprakelijk c.q. verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres) dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

2.9     Southfields heeft het recht om een deelnemer van de Quiz buiten te sluiten, indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

3.     Prijzen
3.1       De prijzen zijn uniek en staan op naam van de betreffende winnaar. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
3.2      De prijswinnaars zullen direct na de Quiz bij de prijsuitreiking persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Over de uitslag van de Quiz kan niet worden gecorrespondeerd. Tevens zullen de uitslagen na te lezen zijn op de aangegeven website of andere geadviseerde media.
3.3       Southfields stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze op dat moment verkeren. Southfields is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport). Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met prijzen dient te worden betaald, komt voor rekening van Southfields, tenzij anders vermeld.

3.4       Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de Quiz, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Southfields/Betweters worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. Southfields is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

4.     Gegevens

4.1       De deelnemer geeft door deel te nemen aan de Quiz aan Southfields toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die noodzakelijk acht voor de organisatie van de Quiz en de uitreiking van de prijzen.

4.2       De deelnemer erkent door deelname aan de Quiz op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en deelnemer akkoord gaat met het privacy- en cookie beleid van Southfields en Betweters.

5.     Wijziging Spelvoorwaarden en technische voorzieningen

5.1       Southfields kan te allen tijde deze algemene spelvoorwaarden wijzigen; Southfields raadt u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Southfields garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Southfields aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Quiz deel te nemen.

6.     Klachten

6.1       Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Southfields georganiseerde Quiz, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Southfields kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Southfields, Danzigerkade 13G, 1013 AP Amsterdam, onder vermelding van ‘klacht NK Voetbalquiz’. Ten aanzien van promotionele kansspelen bestaat tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het Projectbureau Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

7.     Aansprakelijkheid

7.1       Southfields is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een Quiz. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Southfields niet worden tegengeworpen en/of kunnen op geen enkele wijze een (schade)verplichting voor Southfields in het leven roepen. Southfields is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. Southfields is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

8.     Overmacht

8.1       Southfields behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

9.     Toepasselijk recht

9.1       Op deze algemene spelvoorwaarden, de specifieke spelvoorwaarden en de Actie zijn Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.